Các đơn vị trực thuộc

Video

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020
Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020

Tin Tức

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020

23-04-2021 03:28:07 PM
HĐQT Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết đang tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 - Thời gian : Dự kiến vào lúc 8h00 ngày 27/4/2021 (Thứ ba).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đang tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 - Thời gian : Dự kiến vào lúc 8h00 ngày 27/4/2019 (Thứ ba). Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc ủy quyền hoặc xác nhận tham dự Đại hội theo thông báo và Mẫu đính kèm sau:

1. Thông Báo dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 (download)

2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ  (download)

3. Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ  (download)

4Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021(download)

5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2021-2025).(download)

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác