Các đơn vị trực thuộc

Video

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết
Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Tin Tức

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

06-04-2018 02:48:01 PM
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đang tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đang tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Thời gian : Dự kiến vào lúc 8h00 ngày 17/4/2018 (Thứ ba). Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc ủy quyền hoặc xác nhận tham dự Đại hội theo thông báo và Mẫu đính kèm sau:

1. Thông Báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 (download)

2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2018 (download)

3. Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ 2018 (download)

4. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ (download)

5. Bản so sánh sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũ và mới (download)

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác