Các đơn vị trực thuộc

Video

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết

Tin Tức

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết

17-08-2016 08:56:07 PM
Sáng ngày 20/5/2016, tại Hội trường số 42 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự 20 cổ đông tương ứng với 50.000 cổ phiểu, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao  của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

     - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016

     - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

     - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

     - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

Trong năm 2015, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường. Nhưng với tinh thần thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Công ty đã đăng ký với Tổng công ty. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Luôn đoàn kết thống nhất trong việc chỉ đạo, lãnh đạo xuyên suốt trong tình hình thị trường thường xuyên biến động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu được duy trì và đạt hiệu quả. Kết quả doanh thu đạt 100,56%, lợi nhuận đạt 139,15% so với kế hoạch đề ra.

 Với kết quả trên mức cổ tức chia cho cổ đông năm 2015 là 25%/01CP tăng 47,05% so với năm trước, là điều rất phấn khởi. Thu nhập cũng như việc chăm lo đời sống của người lao động được đảm bảo tốt. HĐQT đánh giá những mặt làm được và những hạn chế để tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Đại hội nhất trí với các nội dung báo cáo của HĐQT đã trình bày và thông qua Nghị quyết Đại hội.

             Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ô. Nguyễn Văn Mai - CT.HĐQT kêu gọi Quý cổ đông cùng toàn thể CB-CNV- người lao động phát huy những kết quả đạt được của năm 2015, khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý cho việc xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó luôn tạo sự thân thiện, quan hệ tốt với khách hàng và uy tín hợp tác trong kinh doanh. Luôn giữ vững ổn định về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cơ quan và phòng chống cháy nổ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2016.

 

 

Một số hình ảnh Đại hội:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác